X
تبلیغات
زولا
به همان اندازه که بتوانیم در احساس یک طبیعت شناس سهیم شویم  هیجان رهایی زندگی در روزگار کهن به ما باز خواهد گشت. این نسخه ای است برای احیا و تازه شدن حس شاعرانه ما: حیات نا شناخته و اسرار آمیز در چند قدمی جایی است که اکنون نشسته ایم و شگفتی در ذره ذره آن به انتظار ما سر می کند.                                                            ادوارد ا. ویلسون