X
تبلیغات
زولا
بخش عمده ای از گونه های زنده موجود پیرامون ما - شاید بیش از ۹۰ درصد آن ها - همچنان ناشناخته مانده اند . آن ها در پیرامون ما به حیات خود ادامه می دهند در حالی که از چشمان ما پنهان مانده اند ، حتی بدون آن که نامی بر آن ها نهاده باشیم. هریک از این موجودات در انتظار لینه، داروین یا پاستور دیگری هستند که موفق به کشف آن ها گردد.    ادوارد ا. ویلسون