X
تبلیغات
زولا

تکامل یک فرآیند تصادفی نیست . تنوعات ژنتیکی که گزینش طبیعی از آن ها به عنوان ماده خام استفاده می کند ممکن است تصادفی باشند اما گزینش طبیعی خود پدیده ای تصادفی نیست. بقا و موفقیت تولید مثلی یک فرد به طور مستقیم به نحوه عمکلرد صفات موروثی وی در محیط زیست موضعی اش وابسته است. در هر صورت بقا و تولید مثل یک فرد در محیط به این مسأله وابسته است که ژن های وی تا چه میزان باعث بروز صفات سازگار با محیط می گردند.