X
تبلیغات
زولا

ژن ها بخش هایی از ژنوم یک موجود زنده می باشند که حامل کدهای مسئول تعیین ساختار موجود زنده به یک طریق بسیار ویژه هستند. بنابر این ژن ها و ویژگی هایی  که به وسیله آنها کد می شوند از طریق والدین به فرزندان منتقل می شوند. از نسلی به نسل بعد سازوکارهای مولکولی شناخته شده ای ژن ها را تجدید سازمان , مضاعف و دگرگون می کنند به نحوی که باعث ایجاد تنوع ژنتیکی می گردد. این تنوعات ماده خام برای فرگشت محسوب می شود.